Η αρχική έκδοση του λογισμικού αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Life+ «Στρατηγικός Σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο Άνθρακα στον τομέα του Τουριστικού Καταλύματος - Carbontour», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την ΕΕ.

Στόχος  του Ευρωπαϊκού έργου ήταν η διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 (CO2 offset) και την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα (carbon neutrality) στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, όπως επίσης και η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση της συνεισφοράς του τουριστικού τομέα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Στα πλαίσιο του έργου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων οι οποίες θεωρούνται πηγές εκπομπής ισοδύναμου CO2 καταγράφηκαν με τη διεξαγωγή in situ έρευνας σε δύο μονάδες καταλυμάτων (μία στο Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα και μία στην  Κύπρο), οι οποίες είναι και εταίροι στο πρόγραμμα. Με τα δεδομένα αυτά, αναπτύχθηκε η πρώτη έκδοση του προγράμματος, το οποίο στην συνέχει προκειμένου να βελτιστοποιηθεί εφαρμόστηκε σε 80 μονάδες καταλυμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Συνολικά, η αρχική ανάπτυξη του μοντέλου διήρκησε 2 χρόνια (2010-2012), ενώ η βελτιωμένη του μετεξέλιξή (CARBONTOUR+), βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη από το 2013 και έπειτα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος, για κάθε ξενοδοχείο που συμμετείχε, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για την αντιστάθμιση του CO2 μαζί με ένα σετ εναλλακτικών μέτρων και δράσεων για την επίτευξή τους. Οι στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν ποσοστά αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ενώ το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων με σκοπό να εκτιμηθεί η συνολική μείωση στις εκπομπές ισοδύναμου CO2.

Προκειμένου να εξεταστεί η βιωσιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, πραγματοποιήθηκε και εκτεταμένη τεχνο-οικονομική ανάλυση, βάσει της οποίας προτείνονταν κατά περίπτωση τα ευνοϊκότερα, σε όρους βιωσιμότητας, σενάρια.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε διεξοδική έρευνα για την εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Κύπρο.