Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα ενδεικτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από το λογισμικό (τυχαίο παράδειγμα).

1. Κατανάλωσης Ενέργειας και Συνολικών Εκπομπών CO2 ανά τομέα.

 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι απόλυτες τιμές αλλά και τα ποσοστά κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά Τομέα. Με τον τρόπο αυτόν, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει άμεσα τους πιο ενεργοβόρους τομείς του καταλύματός υπό εξέταση. Ομοίως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις εκπομπές CO2 ανά τομέα.

 

Πίνακας Κανονικοποιημένης Κατανάλωσης Ενέργειας και Συνολικών Εκπομπών CO2

                                                         Οι παραπάνω τιμές, παρουσιάζονται ακολούθως και με την μορφή σχεδιαγράμματος.

Σχεδιαγράμματα Κανονικοποιημένης Κατανάλωσης Ενέργειας και Συνολικών Εκπομπών CO2

 

 

2. Το λογισμικό υπολογίζει επίσης 4 δείκτες, οι οποίοι προκύπτουν τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, όσο και από την συνολική παραγωγή των εκπομπών του CO2.

 

Οι 4 αυτοί δείκτες παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα.